1st Permaculture Convergence in Galicia, Spain

Facebook Group: Permacultura Galiza

QUÉ / CÓMO / POR QUÉ
DESEÑAR REXENERANDO /// DISEÑAR REGENERANDO

A I Converxencia Galega de Permacultura (CGP 2016) terá lugar no centro de coñecemento La Molinera, en Ourense, entre o 20 e o 23 de decembro de 2016.

La I Converxencia Galega de Permacultura (CGP 2016) tendrá lugar en el centro de conocimiento La Molinera, en Ourense, entre el 20 y el 23 de diciembre de 2016.

En galego /// En castellano (abajo)

VISIÓN

Estamos a vivir un tempo que urxe unha reflexión profunda sobre a definición da presenza humana na Terra.

Desde o marco da permacultura vemos que a rexeneración dos nosos ecosistemas é posible e, non só no medio rural senón tamén, radical e necesariamente, no medio urbano, incluíndo as infraestruturas que colonizan, atravesan e transforman o medio natural e a atmosfera con maior ou menor impacto ecolóxico.

MISIÓN

Con esta visión, este encontro vén motivado para concentrar e facilitar forzas e paixóns co obxecto de consolidar un movemento de permacultura en Galicia.

Este movemento leva en curso de maneira máis ou menos palpable desde hai décadas, ou mesmo antes, pero cunha organización fragmentada e inconexa. Vemos que é necesario ofrecer un marco para activar a intelixencia colectiva compartindo nun espazo breve de tempo a imaxinación, o pensamento e as accións colaborativas orientadas á rexeneración do medio ambiente e das relacións interdependientes que favorecen os procesos vitais do noso planeta.

PROPÓSITO

O propósito desta converxencia é facilitar a emerxencia de alianzas colaborativas entre l+s permacultur+s e deseñador+s de todos os campos do coñecemento, de forma auto-organizada e espontánea.

O programa deste encontro non está pre-deseñado nin segue ningún modelo xa coñecido, senón que se ofrece como unha aventura de co-creación a tod+s +s participantes traendo os seus propios intereses, ideas e propostas. Ofrécese como un “co-evento en tempo real” que se definirá no espazo entretejido gradualmente polas nosas interaccións e intercambios.

¿QUE É UN “CO-EVENTO EN TEMPO REAL”?

O co-evento en tempo real é un espazo que facilita experiencias colectivas que xorden espontaneamente nos variados encontros posibles entre humanos, e tamén non-humanos, e que se entrelazan sobre a marcha como un evento comunitario único e irrepetible.

Partimos da idea de que non imos a un co-evento a ver, escoitar e aprender, ou só a iso, senón a compartir, gozar, imaxinar e mesmo bailar con outras persoas novas posibilidades de auto-descubrimento, rexeneración e cambio.

 • O co-evento coida e apoia a cada participante nos retos do día a día.
 • O co-evento facilita e favorece a fluidez nas relacións colaborativas de +s participantes e os intereses co-creativos emerxentes.
 • O co-evento cultiva as oportunidades que aparecen no curso da converxencia, iniciando novos proxectos e así dando forma ao futuro que soñamos.
 • O co-evento utiliza os principios da permacultura (Bill Mollison, David Holgrem, et al.), entre eles a Flor da Permacultura, como referencias básicas orientativas para navegar as nosas inspiracións e interaccións durante a converxencia.
 • O co-evento conclúe coa revisión conxunta da visión, misión, propósito da converxencia e a co-definición dos obxectivos do que podería ser a futura Asociación de Permacultura de Galicia, a futura Academia de Permacultura de Galicia e da próxima converxencia (CGP – 2017).

QUEN PARTICIPA NESTA CONVERXENCIA?

Coa visión da I Converxencia Galega de Permacultura como co-evento, convidamos a deseñador+s de todos os campos académicos e profesionais con paixón polo medio ambiente e a vida comunitaria do planeta (Gaia):

permacultur+s
ecoloxistas
jardiner+s
biólog+s
agricultor+s
empresari+s
arquitect+s
urbanistas
deseñador+s
artistas
profesor+s
investigador+s
informátic+s
científic+s
neurocientífic+s
profesionais da saúde
sanador+s
hackers
etc.

En poucas palabras, tod+ aquel+ que senta resonancia coa visión, misión e propósito deste co-evento en tempo real, está calurosamente convidad+.

En paralelo, convidamos os nosos devanceiros, maiores, abuel+s, pais e a +s pioner+s da permacultura e de prácticas ecolóxicas regenerativas de Galicia para que nos falen da súa experiencia e dos seus saberes.

CHAMADA ABERTA PARA PROPOSTAS DE PARTICIPACIÓN

No marco do “co-evento en tempo real”, ofrecemos unha chamada de propostas de charla, presentación, talleres e galería de deseños e proxectos de permacultura e de deseño regenerativo en Galicia.

Chamada aberta de participación. Posibles modalidades:

 • Proposta de presentación de traballos de investigación e de proxectos experimentais.
 • Proposta de facilitación dun obradoiro.
 • Proposta de exposición de proxecto de permacultura e de deseño rexenerativo.

Por favor, envía proposta cun texto de 300 palabras, incluíndo nome, correo electrónico e un breve bio (50 palabras), indicando formación e intereses académicos e/ou profesionais na permacultura e o deseño rexenerativo.

Data de entrega: 30 de novembro, ata as 11:59pm.
Enviar a: converxenciagalegapermacultura [at] gmail [dot] com

Seguidamente nuns días publicaremos o programa en Facebook, redes sociais e páxina web.

PROGRAMA

O programa consistirá en dous días de presentacións, charlas, talleres e exposición (20-21 de decembro). Neses días incluímos o goce das marabillosas instalacións termais ao aire libre de Ourense.
Nos dous últimos días (22-23 de decembro) definiranse na Molinera liñas de traballo auto-organizadas e auto-suficientes, permitindo actividades experimentais complementarias ao aire libre no Parque Etnográfico de Arenteiro (preto de Carballino, a 30min de Ourense), incluída pernoita en pallozas (Cámping Municipal Arenteiro).
A converxencia finalizará o 23 de decembro ás 6 da tarde.

Entrada gratuíta.

Ao termo prepararase unha publicación e material audiovisual, que se publicará online con acceso de código aberto (Creative Commons).
///CASTELLANO///

QUÉ / CÓMO / POR QUÉ
DISEÑAR REGENERANDO

La I Converxencia Galega de Permacultura (CGP 2016) tendrá lugar en el centro de conocimiento La Molinera, en Ourense, entre el 20 y el 23 de diciembre de 2016.

VISIÓN

Estamos viviendo un tiempo que urge una reflexión profunda sobre la definición de la presencia humana en la Tierra.

Desde el marco de la permacultura vemos que la regeneración de nuestros ecosistemas es posible y, no solo en el medio rural sino también, radical y necesariamente, en el medio urbano, incluyendo las infraestructuras que colonizan, atraviesan y transforman el medio natural y la atmósfera con mayor o menor impacto ecológico.

MISIÓN

Con esta visión, este encuentro se enfoca en concentrar y facilitar fuerzas y pasiones con el objeto de consolidar un movimiento de permacultura en Galicia.

Este movimiento lleva en curso de manera más o menos palpable desde hace décadas, o incluso antes, pero con una organización fragmentada e inconexa. Vemos que es necesario ofrecer un marco para activar la inteligencia colectiva compartiendo en un espacio breve de tiempo la imaginación, el pensamiento y las acciones colaborativas orientadas a la regeneración del medio ambiente y de las relaciones interdependientes que favorecen los procesos vitales de nuestro planeta.

PROPÓSITO

El propósito de esta convergencia es facilitar la emergencia de alianzas colaborativas entre l+s permacultur+s y diseñador+s de todos los campos del conocimiento, de forma auto-organizada y espontánea.

El programa de este encuentro no está pre-diseñado ni sigue ningún modelo ya conocido, sino que se ofrece como una aventura de co-creación a tod+s l+s participantes trayendo sus propios intereses, ideas y propuestas. Se ofrece como un “co-evento en tiempo real” que se definirá en el espacio entretejido gradualmente por nuestras interacciones e intercambios.

¿QUÉ ES UN “CO-EVENTO EN TIEMPO REAL”?

El co-evento en tiempo real es un espacio que facilita experiencias colectivas que surgen espontáneamente en los variados encuentros posibles entre humanos, y también no-humanos, y que se entrelazan sobre la marcha como un evento comunitario único e irrepetible.

Partimos de la idea de que no vamos a un co-evento a ver, escuchar y aprender, o solo a eso, sino a compartir, disfrutar, imaginar e incluso bailar con otras personas nuevas posibilidades de auto-descubrimiento, regeneración y cambio.

 • El co-evento cuida y apoya a cada participante en los retos del cada momento y del día a día.
 • El co-evento facilita y favorece la fluidez en las relaciones colaborativas de l+s participantes y los intereses co-creativos emergentes.
 • El co-evento cosecha las oportunidades que aparecen en el curso de la convergencia, iniciando nuevos proyectos y así dando forma al futuro que soñamos.
 • El co-evento utiliza los principios de la permacultura (Bill Mollison, David Holgrem, et al.), entre ellos la Flor de la Permacultura, como referencias básicas orientativas para navegar nuestras inspiraciones e interacciones durante la convergencia.
 • El co-evento concluye con la revisión conjunta de la visión, misión, propósito de la convergencia y la co-definición de los objetivos de lo que podría ser la futura Asociación de Permacultura de Galicia, la futura Academia de Permacultura de Galicia y de la próxima convergencia (CGP – 2017).

¿QUIÉN PARTICIPA EN ESTA CONVERGENCIA?

Con la visión de la I Convergencia Gallega de Permacultura como co-evento, invitamos a diseñador+s de todos los campos académicos y profesionales movid+s con pasión por el medio ambiente y la vida comunitaria del planeta (Gaia):

permacultur+s
ecologistas
jardiner+s
biólog+s
agricultor+s
empresari+s
arquitect+s
urbanistas
diseñador+s
artistas
profesor+s
investigador+s
informátic+s
científic+s
neurocientífic+s
profesionales de la salud
sanador+s
hackers
etc.

En pocas palabras, tod+ aquel/la que sienta resonancia con la visión, misión y propósito de este co-evento en tiempo real, está calurosamente invitad+.

En paralelo, invitamos a nuestros ancestros, mayores, abuel+s, padres y a l+s pioner+s de la permacultura y de prácticas ecológicas regenerativas de Galicia para que nos hablen de su experiencia y de sus vastos saberes.

LLAMADA ABIERTA PARA PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN

En el marco del “co-evento en tiempo real”, ofrecemos una llamada de propuestas de charla, presentación, talleres y galería de diseños y proyectos de permacultura y de diseño regenerativo en Galicia.

Llamada abierta de participación. Posibles modalidades:

 • Propuesta de presentación de trabajos de investigación y de proyectos experimentales.
 • Propuesta de facilitación de talleres.
 • Propuesta de exposición de proyecto de permacultura y/o de diseño regenerativo.

Por favor, envía propuesta con un texto de 300 palabras, incluyendo nombre, correo electrónico y una breve bio (50 palabras), indicando formación e intereses académicos y/o profesionales en la permacultura y el diseño regenerativo.

Fecha de entrega: 30 de noviembre, hasta las 11:59pm.
Enviar a: converxenciagalegapermacultura [at] gmail [dot] com

Seguidamente en unos días publicaremos el programa en Facebook, redes sociales e página web.

PROGRAMA

El programa consistirá en dos días de presentaciones, charlas, talleres y exposición (20-21 de diciembre). En esos días incluímos el disfrute de las maravillosas instalaciones termales al aire libre de Ourense.
En los dos últimos días (22-23 de diciembre) se definirán en La Molinera líneas de trabajo auto-organizadas y auto-suficientes, permitiendo actividades experimentales complementarias en el Parque Etnográfico de Arenteiro (cerca de Carballino, a 30min de Ourense), incluida pernoctación en pallozas (Camping Municipal Arenteiro).
La convergencia finalizará el 23 de diciembre a las 6 de la tarde.

Entrada gratuita.

Al término se preparará una publicación y material audiovisual, que se publicará online con acceso de código abierto (Creative Commons).

Similar Posts